ایران

868 پست

معماری معاصر ایران

معماری معاصر ایران سابقه ای بیش از یک و نیم قرن دارد. این معماری هماهنگ با دوران معماری معاصر غرب و تحت تاثیر آن، آثار برجسته ای را در سبک های متعدد معماری اعم از مدرنیسم اولیه تا اعتلای مدرنیسم و جنبش های بعد از مدرنیسم به وجود آورده است. معماری معاصر ایران بسیار محدود و دیرهنگام مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرر گرفت.

در این صفحه سعی شده است پروژه های معماری ایران نمایش داده شود که فاقد بی ارزشی های رایج در معماری حال حاضر ایران می‌باشند.