Search
Close this search box.
Search
جنبش‌های مؤثر بر مفهوم پایداری در مقیاس محلات (تحلیلی بر نظریه‌ها)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

  • حمید محبی 1 
  • منصوره طاهباز  2

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ساختمان، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

باغ نظر (ماهنامه)

دوره 18، شماره 105
اسفند 1400
صفحه 110-93

بیان مسئله: مفهوم پایداری به شکل روزافزون به‌عنوان مؤلفه‌ای مهم در شکل‌گیری محیط مصنوع مطرح می‌شود. این موضوع به‌خصوص در محلات به‌عنوان واحد سازندة شهرها و سازمان‌دهندة دانه‌های معماری اهمیت می‌یابد. اما پیاده‌سازی و به‌عمل‌درآمدن این مفهوم در جهان واقع بیش از هر چیز نیازمند شناخت و داشتن فهمی دقیق از آن است.
هدف پژوهش: این مطالعه با هدف ارائة درک بهتری از مفهوم امروزین پایداری درمقیاس محلات و باز نمودن زمینه برای تحول و تکامل آن صورت گرفته.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بهره‌گیری از روش تحقیق زمین‌های به واکاوی اصول پایداری در جنبش‌های مؤثر بر ساخت محلات در150 سال گذشته می‌پردازد و در انتها رویکردهای مشترک و همچنین مشخص‌کردن وجوهی از آنها که در فهم امروزین از پایداری مشارکت دارند را شناسایی می‌کند. این جنبش‌ها دربرگیرندة پارک‌ها و زمین‌های بازی، باغشهرها، واحد همسایگی، برنامه‌ریزی اکولوژیکی منطقه‌ای، مدرنیزم، نوسنت‌گرایی، شهرسازی منظرگرا-بومگرا و اکوشهرها می‌شود که البته مکاتب مؤثر محدود به موارد بیان‌شده نیست و نویسندگان بر پایة میزان اهمیت، گسترة تأثیر و محدودیت‌های مقاله، به انتخاب آنها پرداخته‌اند.
نتیجهگیری: با بررسی راهبردها و اصول جنبش‌های معماری-شهرسازی که بر محلات تأثیرگذار بوده‌اند، دنباله‌ای به‌هم‌پیوسته از نظرها و افکار برآمده از حیطه‌های تخصصی مختلف قابل مشاهده خواهد بود که هر یک به‌عنوان پاسخی به چالش‌های زندگی شهری در زمان خود مطرح شده‌اند و نظر به میزان اثربخشی، جایگاه خود را در طول زمان در چارچوب مفهوم پایداری تثبیت نموده‌اند. به عبارتی مفهوم امروزین پایداری را می‌توان پدیده‌ای منعطف و تکامل‌یافته در طول زمان دانست که حاصل مشارکت جنبش‌های گذشته و برآیند تجارب موفق آنهاست. این مقاله همچنین در ادامة این روند با توجه به گسترش سیستم‌های ارزیابی محلات در راستای جنبش‌های با غلبة رویکرد برنامه‌ریزانه، مدیریت پایداری را به‌عنوان جریان مؤثر بر ساخت محلات در دهة اخیر شناسایی و معرفی می‌کند.


 

عنوان مقاله [English]

Influential Movements on Sustainability Concept at Neighborhood Scale (An Analysis on Theories)

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohebbi 1 
  •  
  • Mansoure Tahbaz 2
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Architecture Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The concept of sustainability is being increasingly discussed as an important component contributing to building environments. This has grown in importance especially, in neighborhoods as the basic building block of cities and organizer of architectural components. Nevertheless, accurate understanding and knowledge of sustainability are necessary for its implementation and actualization in the real world.
Research objective: This study attempts to provide a better understanding of the contemporary conception of sustainability and lay the groundwork for its progress and evolution
Research method: in this study, the sustainability principles of the movements contributing to the formation of neighborhoods in the last 150 years were analytically investigated using the grounded theory method, and conclusively, common approaches were identified and those aspects, which contribute to the contemporary concept of sustainability were investigated. These movements were namely parks and playground, garden city, neighborhood unit, regional ecological planning, modernism, neo-traditionalism, landscape ecological urbanism, and eco-city; however, the contributory styles were not limited to these, and the authors of this study selected some of them according to their importance, impact range, and limitations of this study.
Conclusion: By investigating the guidelines and principles of influential architecture and urban planning movements on neighborhoods, a tail of interconnected views and thoughts, resulting from different professional fields, can be observed. Each of them is presented as a response to the urban life challenges of their time, and based on their effectiveness, they have consolidated into the concept of sustainability. The contemporary concept of sustainability could be recognized as a flexible and developed phenomenon resulting from the contribution of past movements and the outcome of their successful experiences. In the present study, sustainable management is also introduced as the prevailing movement of the last decade which contributes to the development and formation of neighborhoods while conforming to the movements with greater emphasis on the planning approach.

Barnett, J. (2016). City design: Modernist, Traditional, Green and Systems Perspectives. London: Routledge.
Basiago, A. D. (1996). The search for the sustainable city in 20th century urban planning. Environmentalist, 16(2), 135–155.
Benton-Short, L. & Short, J. R. (2008). Cities and Nature. London: Routledge.
Berardi, U. (2013). Sustainability assessment of urban communities through rating systems. EnvironmentDevelopment and Sustainability, 15(6), 1573–1591.
Calthorpe, P. (1993). The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream. Princeton NJ : Princeton Architectural Press.
Caprotti, F. (2014). Critical research on eco-cities? A walk through the Sino-Singapore Tianjin Eco-City, China. Cities, 36, 10–17.
Caprotti, F. (2015). Eco-Cities and the Transition to Low Carbon Economies. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Choguill, C. L. (2008). Developing sustainable neighbourhoods. Habitat International, 32(1), 41–48.
Cugurullo, F. (2013). How to build a sandcastle: An analysis of the genesis and development of Masdar City. Journal of Urban Technology, 20(1), 23–37.
Cugurullo, F. (2018). Exposing smart cities and eco-cities: Frankenstein urbanism and the sustainability challenges of the experimental city. Environment and Planning A: Economy and Space, 50(1), 73–92.
Daniels, T. L. (2009). A trail across time: American environmental planning from city beautiful to sustainability. Journal of the American Planning Association, 75(2), 178–192.
Duany, A. & Plater-Zyberk, E. (1992). The second coming of the American small town. Wilson Quarterly, 16(1), 3–51.
Duany, A. & Talen, E. (2013). Landscape urbanism and its discontents: Dissimulating the sustainable city. Canada: New Society Publishers.
Fishman, R. (1982). Urban Utopias in the Twentieth Century: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, and Le Corbusier. Cambridge: MIT Press.
Forman, R. T. (2014). Urban Ecology: Science of Cities. Cambridge: University Press.
Frost, J. (2012). Evolution of American Playgrounds. Scholarpedia, 7(12), 30423.
Gillette Jr, H. (1983). The evolution of neighborhood planning: From the progressive era to the 1949 housing act. Journal of Urban History, 9(4), 421–444.
Howard, E. (1902). Garden Cities of Tomorrow. Swan Snnenschein.
Isaacs, R. R. (1948). The Neighborhood Theory: An Analysis of its Adequacy. Journal of the American Institute of Planners, 14(2), 15–23.
Joss, S., Cook, M. & Dayot, Y. (2017). Smart Cities: Towards a New Citizenship Regime? A Discourse Analysis of the British Smart City Standard. Journal of Urban Technology, 24(4), 29–49.
Joss, S. & Molella, A. P. (2013). The Eco-City as Urban Technology: Perspectives on Caofeidian International Eco-City (China). Journal of Urban Technology, 20(1), 115–137.
Khattak, A. J. & Rodriguez, D. (2005). Travel behavior in neo-traditional neighborhood developments: A case study in USA. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 39(6), 481–500.
McArthur, B. (1975). The Chicago Playground Movement: A Neglected Feature of Social Justice. Social Service Review, 49(3), 376–395.
Miles, M. (2007). Urban Utopias: The Built and Social Architectures of Alternative Settlements. London: Routledge.
Mostafavi, M. & Doherty, G. (2010). Ecological Urbanism. Baden, Switzerland : Lars Müller Publishers.
Mostafavi, M. (2015). Keynote: “Ecological Urbanism.” Retrieved November 10, 2015, from https://www.youtube.com/watch?v=Ohi0fJTfm54.
Mumford, L. (1927). Regionalism and irregionalism. The Sociological Review, 19(4), 277–288.
Mumford, L. (1954). The Neighborhood and the Neighborhood Unit. The Town Planning Review, 24(4), 256–270.
Nasar, J. L. (2003). Does neotraditional development build community? Journal of Planning Education and Research, 23(1), 58–68.
Perry, C. (1929). City planning for neighborhood life. SocialForces, 8(1), 98–100.
Register, R. (2006). Ecocities: Rebuilding Cities in Balance with Nature. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
Retzlaff, R. C. (2009). Green buildings and building assessment systems: A new area of interest for planners. Journal of Planning Literature, 24(1), 3–21.
Rohe, W. M. (2009). From local to global: One hundred years of neighborhood planning. Journal of the American Planning Association, 75(2), 209–230.
Sharifi, A. & Murayama, A. (2013). A critical review of seven selected neighborhood sustainability assessment tools. Environmental Impact Assessment Review, 38, 73–87.
Sharifi, A. (2016). From Garden City to Eco-urbanism: The quest for sustainable neighborhood development. Sustainable Cities and Society, 20, 1–16.
Silver, C. (1985). Neighborhood Planning in Historical Perspective. Journal of the American Planning Association, 51(2), 161–174.
Steiner, F. (2011). Landscape ecological urbanism: Origins and trajectories. Landscape and Urban Planning, 100(4), 333–337.
Steiner, F. (2014). Frontiers in urban ecological design and planning research. Landscape and Urban Planning, 125, 304–311.
Talen, E. (2005). New Urbanism and American Planning: The Conflict of Cultures. London: Routledge.
Thompson, I. H. (2012). Ten Tenets and Six Questions for Landscape Urbanism. Landscape Research, 37(1), 7–26.
Tu, C. C. & Eppli, M. J. (2001). An Empirical Examination of Traditional Neighborhood Development. Real Estate Economics, 29(3), 485–501.
Turner, T. (2014). Landscape design: Theory and methods. Retrieved from https://www.gardenvisit.com/ebooks.
Waldheim, C. (2012). The Landscape Urbanism Reader. New York: Chronicle books.
Waldheim, C. (2016). Landscape as Urbanism: A General Theory. New York: Princeton University Press.
Wheeler, S. M. (2013). Planning for Sustainability: Creating Livable, Equitable and Ecological Communities. London: Routledge.
Wright, F. L. (1935). Broadacre City: A new community plan. Architectural Record, 77(4), 243–254.

صاحب امتیاز:  پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول:  دکتر سید امیر منصوری
سردبیر:  دکتر احمد پوراحمد
دوره انتشار:  ماهنامه
شاپا چاپی:  1735-9635
شاپا الکترونیکی:  2251-7197


جامعه معماران ایران
نوع متریال
انتخاب
نوع متریال
نوع پروژه
انتخاب
نوع پروژه

فروشگاه زپتر | شرکت مهندسی باغ شهر پارس

فروشگاه زپتر | شرکت مهندسی باغ شهر پارس موقعیت: ایران ، تهران معماران: امیرحمزه ثقفی ، دروباچ مساحت: ۶۶ مترمربع سال: ۱۳۹۴ تیم طراحی: نیلوفر زرنگار، علیرضا ثقفی عکس: آرش آشوری‌نیا هشدار! تمامی اطلاعات پروژه و توضیحات، از زبان طراح محترم پروژه و تمام حقوق مادی و معنوی طرح متعلق

ادامه مطلب »

خانه الهیه | مهندسان مشاور معمار نقش ازل

خانه الهیه | مهندسان مشاور معمار نقش ازل موقعیت: ایران ، تهران ، الهیه معمار: هادی ندیمی مساحت زمین: ۴۵۰ مترمربع سال: ۱۳۸۲-۱۳۸۰ عکس: محمد حسن اتفاق، روح االله موحدی هشدار! تمامی اطلاعات پروژه و توضیحات، از زبان طراح محترم پروژه و تمام حقوق مادی و معنوی طرح متعلق به

ادامه مطلب »

آپارتمان مسکونی کولاژ | استودیو آدمون

آپارتمان مسکونی کولاژ | استودیو آدمونموقعیت: ایران، تهرانمعماران: شبیر موسوی، امیررضا فاضل، مهدی کلاهیسال: ۹۸مساحت: ۱۱۰ مترمربعتیم طراحی: مسعود الماسی، علیرضا هاشم‌زاده، کسری کرمی، زهرا رضاییمهندسان سازه و تاسیسات: کامران ادراکی، سلیمان هادیعکس: مهدی کلاهی، پرهام تقی‌اف هشدار! تمامی اطلاعات پروژه و توضیحات، از زبان طراح محترم پروژه و تمام

ادامه مطلب »

تبدیل چاپخانه به فست فود | گروه معماری رخ

تبدیل چاپخانه به فست فود | گروه معماری رخ موقعیت: ایران ، تهران ، نارمک معماران:علی بهزادی ، مریم اطمینان مجری: گروه اجرایی رخ مدیر اجرایی: افشین یخچالیها کارفرما: مدیریت فست فود مرکن، مینایی مساحت: 400 متر مربع سبک: مینیمال تاریخ تکمیل پروژه: خرداد 1388 هشدار! تمامی اطلاعات پروژه و

ادامه مطلب »

خانه شماره 7 | گروه معماری امرداد

خانه شماره 7 | گروه معماری امرداد موقعیت: ایران، اصفهان معمار: کامران کوپایی تیم طراحی: الهام آذرنسب، شهرزاد معصومی، ساچناز آقایی، نگار مشرف نقشه فاز ۲: الهام آذرنسب مساحت زمین: ۳۰۸ مترمربع مساحت زیربنا: ۲۵۰ مترمربع طراحی و دکوراسیون داخلی: کامران کوپایی سال: ۱۳۹۷ عکس: احسان حاج رسولی ها جایزه:

ادامه مطلب »

بازسازی نانوایی و کافه Boulanger pâtissier | استودیو معماری رک

بازسازی نانوایی و کافه Boulanger pâtissier | استودیو معماری رک موقعیت: فرانسه ، پاریس تیم طراحی:حامد قلیزاده ، امیر حسین توکلی ، دانیال رابط ، هادی میر لو کارفرما: Etehad khoshbin co هشدار! تمامی اطلاعات پروژه و توضیحات، از زبان طراح محترم پروژه و تمام حقوق مادی و معنوی طرح

ادامه مطلب »

همکاری گرامی!
با تشکر از ارسال اطلاعات، به استحضار می‌رساند پس از بررسی فرم ارسالی، در صورت نزدیک بودن معیارهای طرفین، با شما تماس خواهیم گرفت. با آرزوی موفقیت و حضورتان در کنار ما.